ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DACOL NV - Dacol
16055
page-template-default,page,page-id-16055,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DACOL NV

Elke klant erkent en accepteert onze algemene verkoopsvoorwaarden met het plaatsen van zijn handtekening op de bestelbon Onze verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze prestaties of verkopen, afwijkingen ervan kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden voorafgaandelijk en schriftelijk overeen te komen en door ons ondertekend. Hierdoor hebben onderhavige verkoopsvoorwaarden steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant.

 

De vermelde levertermijnen worden te goeder trouw gegeven en zijn slechts indicatief. Daarom zal de overschrijding van de aldus opgegeven termijn nooit het recht geven op de ontbinding van de overeenkomst Een laattijdige levering kan in geen geval grond zijn tot gehele noch gedeeltelijke annulering van de overeenkomst vanwege de klant noch tot verbreking met betrekking tot het al dan niet uitgevoerd gedeelte van deze opdracht noch tot een prijsvermindering of schadevergoeding. Elke aanvraag tot vertraging van levering komende van de klant, zal leiden tot een automatische opslag van deze goederen in onze magazijnen en dit gedurende 30 dagen. Na deze 30 dagen kunnen wij niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke beschadiging ook aan deze goederen. De kosten van opslag in onze magazijnen en verplaatsing van deze zullen geheel gefactureerd worden aan de klant. De kosten voor tussenleveringen en verplaatsingen later dan bij de bestelling zullen zonder fout gefactureerd worden aan de klant.

 

Bij de bestelling wordt een voorschotfactuur opgemaakt van 30% van het totale bedrag met als vervaldatum onmiddellijke betaling. Bij niet betaling van 30% bij de bestelling behouden wij het recht om de levering uit te stellen of te annuleren. De volgende facturen zullen opgemaakt worden per meetstaat en zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Het niet leveren van de totaliteit van de bestelling mag in geen geval de betaling vertragen van de al gedeeltelijk geleverde goederen of uitgevoerde werken.

 

 

Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen datum factuur; zal het te betalen bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het hoofdbedrag en dit met een minimum bedrag van 50,00 €. Bovendien is de koper, zonder dat daartoe enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is verreisd, een rente verschuldigd aan de leverancier van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie. Bij gebrek aan betaling, behouden we ons het recht om de werf op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door de toepassing van de uitzondering op niet-uitvoering.

Het accepteren van handelswissels doet geen afbreuk aan de van kracht zijnde verkoopsvoorwaarden.

Elke laattijdige levering kan resulteren in een herziening van de gefactureerde prijs, dit met het oog op eventuele verhogingen van de prijs op de materialen en goederen door onze leveranciers.

 

Elke variatie ten aanzien van de bestelde tinten worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud door de klant.

 

Wij verwerpen iedere verantwoordelijkheid aangaande de problemen die zich zouden kunnen voordoen door de opgegeven afmetingen en metingen van de aankoper. De onvermijdelijke verliesposten op vinyl, tapijt, marmoléum, enz… kunnen niet teruggenomen worden en zullen dus aan de klant worden gefactureerd.

 

Wij verwerpen elke verantwoordelijkheid aangaande fabricatiefouten die de levering van materialen en goederen zouden kunnen beïnvloeden. In geval van een productiefout, manco of laattijdige levering toe te schrijven aan de fabrikant of expediteur kan de klant alleen maar beroep doen op deze. De klant neemt alle risico’s op zich aangaande de bestelde goederen en dit vanaf het moment dat deze goederen de firma verlaten op de plaats waar de goederen waren opgeslagen.

 

De aan te kleden lokalen zijn droog, verwarmd, goed toegankelijk, schoon en netjes tegen de datum dat onze werkzaamheden van start gaan. Alle bijkomende werken (onvoldoende vlakke oppervlakte – beton onvoldoende droog – vochtigheid – schaven, enz…) zijn ten laste van de klant en zullen gefactureerd worden. De verloren werkdagen, doordat de werf niet toegankelijk was zullen eveneens gefactureerd worden aan de klant. In geval van afbraak of diefstal van de materialen op de werf, gedurende de plaatsing of het drogen van de materialen, zal ook dit gefactureerd worden aan de klant. Water en elektriciteit zullen steeds ter onze beschikking gesteld worden bij het uitvoeren van al onze werkzaamheden. In geval van een uitdrukkelijke afwijking van Artikel 2, waarbij een bindende termijn voor uitvoering werd overeengekomen, wordt deze automatisch verhoogd met de dagen van de extra werkzaamheden die nodig zijn geweest om de gebouwen/lokalen toegankelijk, droog, vlak, vrij en verwarmd te krijgen alsook de dagen vanwege het niet toegankelijk zijn van water en elektriciteit.

 

Om ontvankelijk te zijn moeten alle bezwaren uiterlijk binnen de acht dagen per aangetekend schrijven worden ingediend en deze acht dagen vanaf de dag dat de werkzaamheden werden beëindigd. In ieder geval wordt de vervaldatum van de factuur niet opgeschort door het indienen van een klacht.

 

Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, is hij gerechtigd, in geval van niet naleven door Dacol aan zijn verplichtingen, tot een vergoeding gelijk aan dewelke Dacol , volgens zijn algemene voorwaarden, zou kunnen vorderen aan de klant in geval van de niet-uitvoering door de klant.

 

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot het contract en deze algemene voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot geschillen over de geldigheid van het contract, de uitvoering of de interpretatie ervan). Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan de Belgische Wetgeving.